Telefon a rezervace +420 603 941 411 | www.nacertovce.eu

Kdo jsme

Naše webová adresa je: https://www.nacertovce.eu.

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) Vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v
souvislosti s jejich pobytem.
1. Kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je „IVAKO CZ s.r.o.“, adresa: Dolní Orlice 100 , PSČ 561 69 Králíky.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: certovka.kotkova@seznam.cz, tel.: 603 941 411

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Název zpracování osobních údajů Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Upřesnění právního titulu – zákon Zdroj – od koho získáno Doba uložení nebo lhůta pro výmaz Kategorie příjemců údajů
Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy Rezervační portál Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Rezervace ubytování – na recepci osobně a telefonicky Zarezervování pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu Uzavření nebo plnění smlouvy Subjekt údajů Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Evidence údajů o ubytovaných v Knize hostů Zajištění pobytu Identifikační a kontaktní údaje, doba pobytu, poskytnuté služby Uzavření nebo plnění smlouvy Subjekt údajů Uložení po dobu pobytu a reklamační lhůty nejsou
Předání údajů na Obecní úřad kvůli poplatku za lůžko,rekreačnímu, případnělázeňskému poplatku Povinnosti vůči obci Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost Subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Obecní úřad
Předání údajů Cizinecké policii Splnění právní povinnosti – §102 zákona o ubytování cizinců 326/1999 Sb. Identifikační údaje a doba pobytu Právní povinnost subjekt údajů 6 let od ukončení pobytu Cizinecká policie
Evidence hostů v Databázi klientů Zrychlení rezervace stálých hostů Identifikační a kontaktní údaj Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Evidence VIP hostů v Databázi klientů Upřesnění nabízení služeb významným hostům. nejsou není není není nejsou
Předání dat o hostovi do ID-přístupového systému nepoužíváme nejsou není není není nejsou
Evidence časovaných služeb,které využívají hosté. Rezervace služeb není není není není nejsou
Zákaznický systém (věrnostní karty) Poskytování slev při opakovaných službách není není není není nejsou
Předávání dat do Lázeňských systémů Propojení hotelového a lázeňského systému není není není není nejsou
Účtenky a Faktury – doklady pro DPH Vystavování prodejních dokladů Údaje povinné pro vystavení dokladů pro DPH Právní povinnost č. 235/2004 Sb., o DPH par 35 a 35a subjekt údajů 10 let Finanční úřad
Evidence dokladů – účtenky afaktury pro DzP – u neplátců DPH Archivace dokladů k DzP dle zákona Údaje povinné pro vystavení dokladů neplátci DPH Právní povinnost č. 563/1991 Sb., o účetnictví – par 31 a 32 subjekt údajů 5 let Finanční úřad
Newsletter Poskytování nabídek a nových služeb pro stávající zákazníky E-mailová adresa Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Zpracování identifikačních údajů pro zajištění služeb během pobytu Identifikace hosta pro usnadnění poskytování služeb Identifikační údaje Oprávněný zájem subjekt údajů Do doby podání námitky nejsou
Evidence výměny valut ve směnárně nad 10000 EUR nepoužíváme není není není není nejsou
Restaurační systém – rezervace stolů Rezervace služeb Kontaktní údaje Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů do doby poskytnutí služby nejsou
Zákaznický systém (věrnostní karty) pro hosty restaurace a dalších služeb Poskytování slev při opakovaných službách Kontaktní údaje Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů nejsou
Rozvážkový systém Prodej jídel z restaurace externím zákazníkům Kontaktní údaje Uzavření nebo plnění smlouvy subjekt údajů do doby poskytnutí služby nejsou
Nabídky zákazníkům rozvážkového systému Nabídky na prodej jídel z restaurace externím zákazníkům Kontaktní údaje Oprávněný zájem subjekt údajů Do podání námitky nejsou

Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni Vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu Vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

(Viz povinnost dle článku 13.1. f): případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.)

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme Vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.
Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracování Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána. V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.
Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu PDF s pojmenovanými sloupci.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodování Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 

  1. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na recepci hotelu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude od Vás převzata žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. b) odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

  1. a) zašlete ji e-mailem na adresu certovka.kotkova@seznam.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.
  2. b) Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky : sdnv4gt

Uveďte do ní:

1) Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození

2) O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů

3) Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje

4) Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Kontaktní formuláře

Osobní údaje jsou zaznamenávány, když někdo odešle kontaktní formulář , Uchováváme informace přijaté kontaktními formuláři po dobu pobytu a reklamační lhůty, ale nepoužíváme tyto informace za účelem marketingu.

 

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S kým sdílíme vaše údaje

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni Vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy( v tabulce zpracování).

Jaké máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme (v tabulce zpracování).